THOẢ THUẬN SỬ DỤNG PHẦN MỀM WEB LARAVAN WS

Vui lòng đọc kỹ những điều khoản của thoả thuận sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này vui lòng không sử dụng dịch vụ Phần Mềm Laravan WS.

Thỏa Thuận Sử Dụng này sẽ chi phối, áp dụng cho người dùng truy cập và sử dụng Phần Mềm Laravan WS (“Dịch vụ”), một dịch vụ thuộc sở hữu của Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Truyền Thông LARAVAN (gọi chung là “LARAVAN”), được đặt tại www.laravan.net (“Trang Web”). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ trên Trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý với nội dung của Thỏa Thuận và tham gia vào một giao dịch ràng buộc về mặt pháp lý với Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Truyền Thông LARAVAN.

LARAVAN có thể chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải cập nhật bản chỉnh sửa trên Trang Web, và có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa Thuận này bị cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được hiểu theo hướng phù hợp với pháp luật áp dụng để phản ánh ở mức gần nhất có thể các ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại vẫn tiếp tục có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

Việc thay đổi này có thể có hoặc không được thông báo cụ thể cho bạn, do đó, bạn nên đọc Thỏa Thuận này khi truy cập Trang Web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ được hiểu là bạn chấp nhận những thay đổi này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng các trang web, dịch vụ của LARAVAN.

ĐIỀU 1. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ LARAVAN cung cấp bao gồm các công cụ phát triển web trực tuyến và tổ chức hoạt động bởi LARAVAN, cho phép bạn tạo và xuất bản các trang web sau đây gọi là “Phần Mềm Laravan WS”.

Người dùng / khách hàng sử dụng Phần Mềm Laravan WS sẽ được gọi là “bạn”.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH NGƯỜI DÙNG VÀ CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG

2.1. Để sử dụng dịch vụ, Người dùng phải đồng ý và tuân theo các Điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và các quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ mà Phần Mềm Laravan WS có liên kết. Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ và cam kết bảo đảm từ đủ 13 tuổi trở lên.

2.2. Bạn được cấp phép để truy cập, sử dụng Phần Mềm Laravan WS và hoạt động trên các trang web được lưu trữ bởi Phần Mềm Laravan WS (“Trang web thành viên”). Mọi nội dung hoạt động của bạn, LARAVAN không có trách nhiệm phê duyệt, kiểm soát nội dung, mà bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng dịch vụ của mình.

2.3. Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.

2.4. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc lưu trữ và thay thế cho bất kỳ Nội dung bạn đăng hoặc lưu trữ trên Trang web với chi phí của bạn.

2.5. Bản quyền sử dụng Phần Mềm Laravan WS được cấp phép bởi chủ sở hữu LARAVAN. Giấy phép bắt buộc tuân theo các Điều khoản của chính sách này.

2.6. LARAVAN có quyền, tùy theo thỏa thuận sử dụng, hợp đồng hoặc quy định của pháp luật hiện hành, chấm dứt tài khoản của bạn và truy cập của bạn đến các Trang web, Phần Mềm Laravan WS ở bất kỳ thời điểm nào. LARAVAN không chịu bất kỳ trách nhiệm gì với bạn khi thực hiện quyền này của LARAVAN đồng thời LARAVAN cũng sẽ không có Thông báo cho từng trường hợp.

2.7. Bạn chịu trách nhiệm nội dung và rủi ro với các thông tin giao dịch, nội dung trao đổi với người dùng của Trang web thành viên.

2.9. Bạn đồng ý rằng không có liên doanh, hợp tác, quan hệ môi giới hoặc bất kỳ hình thức hợp tác nào khác tồn tại giữa bạn và LARAVAN.

ĐIỀU 3. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ TÊN MIỀN PHỤ

3.1. Để sử dụng dịch vụ Phần Mềm Laravan WS, người dùng sẽ đăng ký một tài khoản truy cập và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm trong việc bảo mật tài khoản, mật khẩu truy cập của bạn và tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản truy cập của bạn.

3.2. Trường hợp phát hiện hành vi sử dụng trái phép đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho LARAVAN ngay lập tức để thay đổi mật khẩu kịp thời nhằm bảo mật thông tin. Chúng tôi sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

3.3. Tên miền phụ: Là một phần của Phần Mềm Laravan WS, người dùng được sử dụng miễn phí với mục đích là lưu trữ các trang web thành viên (Ví dụ: tenmienphu.laravan.net) (“Tên miền phụ”).

3.4. Bạn đồng ý rằng tất cả các Tên miền phụ của người dùng đều thuộc sở hữu của LARAVAN, không thể chuyển nhượng cho bên thứ ba và LARAVAN có thể có hoặc không có lý do, tùy theo quyết định của mình và không có thông báo hay chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba, ngay lập tức chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, Tên đăng nhập và Tên miền phụ, và loại bỏ bất kỳ nội dung liên quan đến tài khoản và tên miền phụ của bạn.

ĐIỀU 4. CÁC HÀNH VI CẤM THỰC HIỆN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

4.1. Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến tài liệu có nội dung khiêu dâm, phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác.

4.2. Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu có mục đích gây nên sự thù hận đối với các nhóm dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục / giới tính.

4.3. Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu tạo thành một mối đe dọa bạo lực trực tiếp đối với bất kỳ người hoặc nhóm người nào, đặc biệt là trẻ vị thành niên.

4.4. Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu mạo danh hoặc có ý định mạo danh người khác mà chúng có thể được dùng để đánh lừa hoặc gây nhầm lẫn cho người khác.

4.5. Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến các tập tin bất kỳ của bên thứ ba hoặc tài liệu, dưới bất kỳ hình thức nào, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư và / hoặc công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng các quyền đó. Bạn không được tiết lộ thông tin riêng tư của các cá nhân, đơn vị khác mà không được phép của các bên liên quan.

4.6. Bạn sử dụng dịch vụ có chứa nội dung cố ý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba trên bất kỳ Trang web thành viên.

4.7. Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tập tin có chứa virus, phần mềm độc hại, mã độc hại, tập tin lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm hoặc các chương trình tương tự khác có thể gây hại cho hoạt động của máy tính khác.

4.8. Bạn sử dụng dịch vụ cho việc truyền tải của thư rác và / hoặc bất kỳ loại hình tiếp thị lan truyền, loại hình đa cấp và / hoặc âm mưu lừa đảo.

4.9. Bạn sử dụng dịch vụ để tải về, tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tập tin nào được đăng bởi người sử dụng khác của Phần Mềm Laravan WS và Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết.

4.10. Bạn sử dụng dịch vụ để thu thập thông tin về những người khác, bao gồm cả e-mail, địa chỉ, mà không có sự đồng ý của họ.

4.11. Bạn tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ thông tin trái phép mang tính riêng tư, bí mật và cá nhân về những người khác.

4.12. Bạn tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu được sử dụng cho các mục đích trái pháp luật hoặc để đề xướng các hoạt động nguy hiểm và bất hợp pháp.

4.13. Bạn có hành động gian lận hoặc bất kỳ hành vi nào quy định tại Điều 4 Thỏa thuận này trên các trang web liên kết của Phần Mềm Laravan WS hoặc của một bên thứ ba bất kỳ mà LARAVAN có hợp tác để hỗ trợ thực hiện dịch vụ Phần Mềm Laravan WS.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA LARAVAN

5.1. LARAVAN có quyền yêu cầu người dùng loại bỏ các thông tin vi phạm quy định tại Điều 4 khi phát hiện các thông tin này.

5.2. Có quyền chấm dứt ngay lập tức hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, và/ hoặc xóa các nội dung của bạn và / hoặc báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền mà LARAVAN có hoặc không thông báo cho bạn khi bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này.

5.3. LARAVAN không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm rà soát cho bất kỳ nội dung nào được đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên của Bạn hay bên thứ ba khác.

5.4. LARAVAN không chịu trách nhiệm bảo đảm về nội dung trên trang web thành viên với bất kỳ người dùng nào hoặc các thỏa thuận, giao dịch được thực hiện trên trang web thành viên hoặc liên quan giữa các người dùng.

5.5. LARAVAN có quyền loại bỏ, theo dõi hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào được đăng tải hoặc được lưu trữ trên Trang web thành viên mà đã vi phạm thỏa thuận sử dụng hoặc quy định của pháp luật hiện hành vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước cho bạn.

5.6. LARAVAN có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn đến các Trang web, Trang web thành viên và bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ; loại bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập vào bất kỳ Trang web thành viên hoặc các nội dung của bạn vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì hoặc cho không có lý do.

5.7. LARAVAN cam kết giữ bí mật thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc là cần thiết để thi hành các Điều khoản của Thỏa Thuận này, phát hiện, ngăn chặn gian lận, bảo mật, hoặc các vấn đề kỹ thuật, trả lời các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Phần Mềm Laravan WS và người sử dụng.

5.8. LARAVAN không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thông tin mà bạn cung cấp cho bên thứ ba khi kết nối với Trang web thành viên hoặc các bên thứ ba điều hành Trang web thành viên, họ có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho họ.

5.9. LARAVAN có nghĩa vụ bảo hành kỹ thuật cho bạn trong suốt thời gian sử dụng. LARAVAN không bảo đảm rằng Trang web, Dịch vụ, Phần Mềm Laravan WS hoặc những Trang web Thành viên sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc các hoạt động của chúng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bao giờ lỗi.

ĐIỀU 6. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

6.1. Phần Mềm Laravan WS và Trang web thành viên (Kể cả dưới Tên miền phụ) có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm cả liên kết tới Trang web thành viên, văn bản; đoạn video được nhúng vào; mẫu chào hàng; và các ứng dụng phần mềm (Bao gồm cả các tiện ích hỗ trợ về thời tiết; tỷ giá; trò chuyện) (Gọi chung là “Trang Liên Kết”).

6.2. Những Trang Liên Kết đều là tài sản của bên thứ ba tương ứng và có thể được bảo vệ bởi / hoặc pháp luật sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế. Nội dung Trang Liên Kết và thông tin các bên thứ ba này ngoài tầm kiểm soát và / hoặc không thuộc sở hữu và quản lý của LARAVAN. LARAVAN không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung nào của Trang Liên Kết, kể cả rủi ro, thiệt hại kinh tế, thất thoát thông tin dữ liệu có thể phát sinh do việc truy cập Trang Liên Kết.

6.3. Phần Mềm Laravan WS có thể dựa vào bên thứ ba để cung cấp, hoàn thiện một số chức năng, ứng dụng phần mềm. Việc lựa chọn sử dụng những chức năng, ứng dụng phần mềm từ nhà cung cấp thứ ba có thể tạo nên sự thay đổi về mặt cấu trúc hoặc giao diện của trang web. Người dùng lựa chọn sử dụng và chịu trách nhiệm cho những lựa chọn đó, đồng thời chịu trách nhiệm về thủ tục liên quan đối với các nhà cung cấp thứ ba.

ĐIỀU 7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Trang web đều thuộc về LARAVAN hoặc được cấp phép hợp pháp cho LARAVAN sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của LARAVAN, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, dịch vụ được nêu trong bản thỏa thuận này.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong các dịch vụ trên Trang web của LARAVAN. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

8.1. LARAVAN không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: Hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động khác nếu có.

8.2. Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng và chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại nếu có.

8.3. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ LARAVAN khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

8.4. LARAVAN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, tổ chức tài chính của bạn, bất kỳ hệ thống thanh toán nào, bất kỳ bên cung cấp dịch vụ thứ ba, các trung tâm dữ liệu hoặc thiết bị máy tính, phần mềm hoặc bất kỳ trường hợp ngoài tầm kiểm soát của LARAVAN bao gồm nhưng không giới hạn, cháy, lũ lụt, thảm họa thiên nhiên khác, chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành vi dân sự hoặc cơ quan quân sự, thiết bị bị lỗi, virus máy tính, xâm nhập hoặc tấn công bởi một bên thứ ba, hoặc bị gián đoạn dịch vụ tiện ích khác.

ĐIỀU 9. QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN DỊCH VỤ

9.1. Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại LARAVAN

9.2. Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi LARAVAN nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 03 ngày kể từ thời điểm LARAVAN nhận đủ phí gia hạn.

9.3. Khách hàng chủ động liên hệ với LARAVAN và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn.

LARAVAN không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

ĐIỀU 10: CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách trong các điều khoản được đưa ra nhằm để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, đồng thời hướng đến chất lượng dịch vụ và tính ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng, phạm pháp.

Laravan WS!